Duhová školení

Jsme organizací s vysokou odbornou erudicí. Mezi naše členy a členky patří odborníci a odbornice v oblasti psychologie, sociologie, práva a dalších. Spolupracujeme s mnoha dalšími také externě. Duhová školení jsou tedy vzděláváním profesionálů, praktiků a praktiček z různých oblastí. Níže si můžete přečíst podrobnější informace o školeních, která nabízíme:

Informovat se o podrobnostech a objednat semináře můžete na emailu ..., nebo telefonicky na .... POZNÁMKA: Od roku 2020 jsme z kapacitních důvodů zastavili činnost v této oblasti.

Jednotlivá školení s časovou dotací 8 vyučovacích hodin jsou složena ze tří částí:

  1. všeobecná - představující problematiku LGBT lidí a s nimi spojená témata norem, postojů ad.
  2. odborná - představující specifickou oblast, na níž je školení zaměřeno, tedy představení specifických výzev a potřeb příslušné oborové oblasti
  3. praktická - kde budou účastníci a účastnice konfrontováni s životními situacemi, s nimiž se mohou ve své praxi setkat a jež se pokusí řešit a reflektovat

Školení probíhá pod vedením dvou zkušených a odborně vybavených lektorů a lektorek.

Určení ceny dohodou. Orientační cena jednoho školení pro 15 osob činí: 420 Kč/osobu + cestovné lektorů/ek.

 

V současné době nabízíme

Školení pro sociální pracovníky a pracovnice (se zaměřením na rodiny s dětmi)

Semináře pro sociální pracovníky a pracovnice s názvem „Život LGBT osob a sociální práce“ jsou akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí pod číslem 2015/0961-PC/SP, dne 23. 9. 2015. Dosud jsme realizovali semináře na několika místech České republiky.

Účastníci a účastnice se v nich seznámí se sexualitou (a specificky homosexualitou) coby kulturně-historickým fenoménem, s jeho lidskoprávním pojetím, dále bude diskutována podoba současné rodiny, specificky se zaměří na proces coming outu v rodině a na podoby a každodenní život rodin tvořených rodičovským párem stejného pohlaví. Čas bude věnován i možnostem řešení specifických problémů, jimž mohou LGBT lidé čelit, z pozice sociální pracovnice nebo pracovníka.

Další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků a metodiků/metodiček prevence

Semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic s názvem „Jak přispívat k bezpečnému a zdravému klimatu v prostředí školy na příkladu prevence homofobní šikany“ jsou akreditované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem 10989/2016-1-340, dne 31. 5. 2016. Pilotní seminář jsme realizovali 21. 3. 2016 v Praze.

Seminář seznámí účastníky a účastnice s fenomény jako jsou hodnoty, normy, pojetí normality, s nimi spojenými formami diskriminace a šikany specificky ve školním prostředí. Další částí je seznámení s homofobií a transfobií jako s příklady negativních postojů a diskriminačního jednání, jež může vést k šikaně. V poslední části budou představeny modelové situace, jejichž řešení budou účastníci/účastnice ve skupinkách hledat a následně diskutovat.

Školení pro organizace poskytující sociální služby seniorkám a seniorům: LGBT senioři – neviditelná menšina?

Často přehlíženou skupinou ve stárnoucí populaci, ale i LGBT komunitě samotné jsou LGBT seniorky a senioři. I proto realizujeme semináře pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, kteří se mohou při své práci s touto skupinou osob setkat a potřebují informace, jak LGBT seniorkám a seniorům pomáhat řešit jejich specifické životní situace.

 

Připravujeme

Školení úředníků státní správy a samosprávy

Různí úředníci a úřednice (např. z odborů sociálních služeb, školství, matrik nebo plánování) se mohou setkat s různými problémy v souvislosti s LGBT osobami, proto připravujeme seminář, jenž přináší všeobecné vědění o sexualitě, LGBT lidech a sociálních problémech, kterým mohou čelit. Specificky přináší seminář vedle pohledu společenského vhled do oblasti právních norem. Seminář se vedle všeobecné tematizace LGBT osob a jejich života zaměří na seznámení se s modelovými problémovými situacemi a bude diskutovat jejich možná řešení.

 

Pro další informace nebo objednávku se obraťte na ... [POZNÁMKA: Od roku 2020 jsme z kapacitních důvodů zastavili činnost v této oblasti.]